Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Френски език 

Курсът по френски език 1-во ниво в езиков център ТАИС  се провежда по системата Campus1. Учебникът съдържа 12 раздела (unites), всеки раздел съдържа по 6 урока (objectifs). След всеки урок има секция Bilan (проверка на степента на усвояване на граматиката и лексиката, взети в урока). На последните страници на учебника се намират условията на упражненията за произношение и упражняване на граматиката, текстовете на всички упражнения за слушане и таблица със спреженията на глаголите. Учебната тетрадка съдържа упражнения за разширяване на лексиката и упражняване на граматиката. По една страница в края на всеки  урок е посветена на подготовка за сертификата DELF - международно признат сертификат за владеене на френски език. Комплектът включва: учебник, учебна тетрадка,касети/дискове.

Campus 1 - лексика

    Курсът по френски език 1-во покрива съответно нивата А1 и А2 на Европейската езикова рамка - основно ниво на владеене. Ученикът може да разбира познати думи и основни изрази, свързани с него, неговото семейство и непосредственото му обкръжение, когато се говори бавно и ясно. Може да разбира познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Може да общува с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да му помогне в намирането на точните думи. Може да задава прости въпроси и да отговаря на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава. Може да напише кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Може да попълни във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Campus 1 - граматика

След изкарването на курс по френски език 1-во ниво, курсистите трябва да владеят следните граматични знания:

 • Сегашно време на изявително наклонение. Спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група
 • Лични местоимения
 • Определителен /неопределителен/ частичен  член за мъжки род, женски род, множествено число
 • Самостоятелни лични местоимения
 • Показателни и притежателни прилагателни
 • Възвратни глаголи
 • Заповедна форма
 • Минало сложно време, минало причастие и съгласуване на миналото причастие
 • Минало несвършено време
 • Сегашно продължително време,  неотдавна минало време, непосредствено бъдеще време
 • Близко бъдеще време и бъдеще просто време
 • Превръщане на пряка в непряка реч (сегашно време)
 • Лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение
 • Наречийни местоимения
 • Относителни местоимения
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни (количествени и качествени) и наречия.
 • Формиране на наречия

Campus 2: курсове по френски език 2-ро ниво Campus 2 - съдържание

   Курсист, успешно изкарал курс по френски език второ ниво (Campus 2), покрива нивото В1 на Европейската езикова рамка - самостоятелно ниво на владеене, а ако курсистът изкара успешно и трето ниво би покрил ниво В2 на Европейската езикова рамка.Campus 2 - граматика

След изкарването на курс по френски език 2-ро ниво, от курсистите се очаква да имат следните граматични знания:

 • Преговор, затвърждаване и разширяване на познанията върху сложно минало време, минало несвършено време, лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение,  наречийни местоимения, сравнителна и превъзходна степен.
 • Въвеждане на понятието условно наклонение. Образуване и употреба. Условие, отнасящо се за бъдещето /за настоящето/ за миналото
 • Въвеждане на подчинително наклонение. Форми и употреба. Сегашно и минало време на подчинително наклонение
 • Страдателен залог
 • Неопределително прилагателно и неопределително местоимение.
 • Сложни относителни местоимения
 • Логически връзки. Причина. Следствие
 • Притежателни местоимения
 • Деепричастие. Образуване и употреба. Сегашно причастие.
 • Минало предварително време. Образуване и употреба
 • Превръщане на пряка в непряка реч (минало време). Минало просто време и отдавна минало време
 • Бъдеще предварително време
 
Подготовка за сертификатни изпити, матура, интервю

 

 

 

 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни