Образователен център ТАИС

гр. Варна, бул. Съборни 40

тел: 0899 233793

Руски език  

Руският е един от най - използваните езици в света, най-разпространен от славянските езици (източнославянски език) и най-разпространен език в Европа, както географски, така и по броя на хората, за които е роден (макар географски по-голямата част от руския езиков ареал да е разположена в Азия). Той е един от официалните и работни езици в ООН.

За курсовете по руски език, школата използва системата "Контакт" в курсовете за обучение по руски език. 
 
   Първата част "Контакт 1" с автори Владислав Лесневски, Татяна Ненкова и Евгения Лукич се състои от 16 основни урочни единици, в които в системен вид са представени темите "Знакомство", "Семья", "Портрет", "Характер", "Который час", "Кому сколько лет", "Одежда", "Праздники и поздравления".

Предвижда се усвояване на лексика, свързана с поведението на гости, в ресторанта, разговор по телефона и др.

   Курсът по руски език  предвижда допълнителни урочни единици, свързани с най-характерните особености на руската морфология. Граматичните теми са доразработени и са поставени върху стабилен и ясен фундамент. Представени са особеностите на съществителното име (род, число, падеж, склонение), значенията на падежите без предлози и употребата им с предлози, и най-общите особености на прилагателното име и глагола. Представени са наречията за място и време. Усвоява се склонението на местоименията.

Всяка урочна единица включва и лексична тема, отразяваща ежедневното общуване.

   Втората част "Контакт 2" с автори Владислав Лесневски, Татяна Ненкова и Евгения Лукич се състои от 16 основни урочни единици и е посветена на усвояване на лексика и говорни конструкции, свързани е темите "В хотела, на екскурзия, пътешествие" ("В гостинице, экскурсия, путешествие").

   Включени са и теми, свързани с руската история: "Киевская Русь, Московская Русь", с проблемите, възникващи при пътуване и настаняване в хотел, ориентиране в непознат град,. Обсъждат се темите "Природа", "Заповедники России", "Экология", "Что важно для общения?". Включени са и лингвострановедчески теми.

   Граматичните теми обхващат глаголи за движение, вид на глагола, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, склонение на отрицателните местоимения, количествени числителни имена, образуване на действителни и страдателни причастия.

   Третата част "Контакт 3" с автори Владислав Лесневски и Татяна Ненкова се състои от 12 основни урочни единици. Изучаваната лексика е свързана с различни видове спорт, посещение при лекаря, видове изкуства, посещение на цирков, балетен и театрален спектакъл. Изучават се и се упражняват говорни конструкции, свързани с теми за обсъждане и развитие на устната реч – за изкуството, за вярата в невидимото, за любовта, за красотата и характера, за кариерата. Поставят се основите за изучаване на деловото общуване на руски език (бизнес руски).

   Граматиката включва обстоен преговор на изучавани падежни особености, на значенията на падежите без предлози и употребата им с предлози, управлението на някои глаголи, използването на различни падежи за изразяване на време, на място, на посока (при отиване и връщане), склонение на събирателни, редни и съставни числителни, особености при употребата на прилагателното име и глагола.

   Четвъртата част "Контакт 4" с автор Владислав Лесневски набляга на развитието на устната реч. Темите за историята и забележителностите на Москва дават нови лингвострановедчески знания. Включени са теми, посветени на личния и обществения живот – за любовта, семейството, брака; за държавното устройство на Русия, актуални политически проблеми като "Власть и коррупция", теми от трудовото ежедневие. Маркирани са основни моменти от деловото общуване – писане на заявление за постъпване на работа, автобиография, водене на преговори и сключване на договор.

   Успоредно с това се усвояват детайли от езиковите средства, с които се организира устната и писмената реч в ежедневното и в официалното общуване, преговарят се и се разширяват знанията за управлението на глаголите, за устойчивата фразеология, свързана с различни сфери от видовете общуване.

Цени на курс руски език

ниво брой учебни часове индивидуално полуиндивидуално групово
А1 30 учебни часа 180 лв. 140 лв. 100 лв.
А2 30 учебни часа 180 лв. 140 лв. 100 лв.
В1 30 учебни часа 200 лв. 160 лв. 120 лв.
В2 30 учебни часа 200 лв. 160 лв. 120 лв.

 

 

Преводи и легализация 

Карта на сайта 

Харесайте ни